Stivan Wendal Rambi / Manado

V-1137

Khurniawan Yudhi Hartanto / Yogyakarta

V-1138

Rizki febriana / Bogor

V-1139

SUTRISNA / Yogyakarta

V-1140

Budiman Pamungkas / Malang

V-1141

ANDHIKA BERKHATI NAULLY / Jakarta

V-1142

Slamet Rahmat Lamin / Serang

V-1143

Sugihono / Bekasi

V-1144

Melati H/Bekasi

V-0977

Roy Darten/Jakarta

V-0860

DIRTO SUSANTO/Purwasuka

V-0991

ALFINDY RAFLES/Riau

V-1132