Berikut merupakan new member Velozity sbb:

Indra
V-0627

Djoko Waluyo
V-0628

Ekoh Chandra
V-0629

Heru Setiawan
V-0630

Purwanto
V-0631

Tri Hanggono Bayu
V-0632

Youngky Irawan
V-0633

Khairurizal
V-0634

Aprilia Hermansyah
V-0635

Andi Mardiansyah
V-0636